fbpx

24/04/2021

ในวันที่คุณค่าของเราหล่นหาย

ARTIST: Arisa
ARTWORK TYPE/MEDIUM: Ilustration

เราอยู่ในโลกที่มักให้คุณค่ากับสิ่งภายนอกที่ชั่วคราว จนหลายครั้งเราเผลอแสวงหาการเติมเต็ม คุณค่า และการยอมรับผ่านสิ่งเหล่านั้น โดยลืมไปว่าคุณค่าที่แท้จริงภายในเรานั้นอยู่ในพระเจ้าผู้รักเราอย่างไม่เปลี่ยนแปลง 

ในขณะที่การแสวงหาสิ่งชั่วคราวมาเติมเต็มมักทำให้เราผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำอีก และบางครั้งกลับทำให้เรารู้สึกว่าคุณค่าในตัวเราถูกเปรียบเทียบ ลดทอน จนหายไปในที่สุด ดังนั้น ให้เรามีมุมมองต่อตัวเองใหม่ผ่านสายตาของพระเจ้า เพื่อค้นพบคุณค่าแท้นั้น

1. พระเจ้ามีแผนการสำหรับชีวิตของแต่ละคนอย่างเฉพาะเจาะจง

อย่าเปรียบเทียบชีวิตของตัวเราเองกับคนอื่น บางครั้งเรามองว่าทำไมเราถึงไม่มีและไม่เป็นอย่างคนอื่น แต่ความจริงแล้วสิ่งที่เราเผชิญอยู่มีความงดงามและคุณค่าในตัวเองเสมอ เพราะวาระจังหวะ และเวลาชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน พระเจ้าประสงค์ให้เราวางใจในแผนงานของพระองค์ที่มีในชีวิตเราว่าจะเกิดผลดีในที่สุด

“พระยาห์เวห์ตรัสว่า ‘เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้า เพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้า” เยเรมีย์‬ ‭29:11‬ ‭

“เพราะว่าทุกเรื่องราวย่อมมีวาระและวิธีการ แม้ว่าความลำบากของมนุษย์เป็นภาระหนักแก่เขาก็ตาม” ‭‭ปัญญาจารย์‬ ‭8:6‬

2. แม้เรามีสถานะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์

พระองค์ทรงไถ่เราให้พ้นจากบาป และชำระเราให้เป็นผู้ชอบธรรมและเป็นบุตรของพระองค์ แต่ในบางสถานการณ์เราก็รู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยว หรือไร้ตัวตน ซึ่งจริงๆ แล้วเราคือ ลูกของพระเจ้าผู้สร้างทุกสรรพสิ่งและเราคือแก้วตาดวงใจของพระองค์ นี่เป็นความจริงที่เราควรยึดและตระหนักเสมอเพื่อไม่หลงไปเมื่อพบการทดลอง

“และเพราะท่านทั้งหลายเป็นบุตรแล้วพระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์ เข้ามาในใจของเราร้องว่า “อับบา (พ่อ)” เพราะฉะนั้น โดยพระเจ้าท่านจึงไม่ใช่ทาสอีกต่อไปแต่เป็นบุตร และถ้าเป็นบุตรแล้ว ท่านก็เป็นทายาท” ‭‭กาลาเทีย‬ ‭4:6-7‬

“เพราะว่าพวกท่านทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ เพราะว่าพวกท่านทุกคนที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระคริสต์แล้ว ก็ได้สวมชีวิตของพระคริสต์ด้วย” กาลาเทีย‬ ‭3:26-27‬ ‭

3. เราถูกรักโดยพระเจ้าผู้ทรงรักเราอย่างที่เราเป็น

พระองค์ทรงรู้จักเราตั้งแต่เรายังไม่ก่อร่างในครรภ์มารดา (เยเรมีย์ 1:5) โลกนี้อาจบอกว่าเราไม่ดีพอ เราไม่สมควรได้รับความรักที่ดี หรือการยอมรับจากสังคม แต่ในพระเจ้า พระองค์รักเราตั้งแต่เรายังเป็นคนบาป ตั้งแต่เรายังไม่รู้จักพระองค์ และความรักของพระองค์นั้นเป็นรักที่มั่นคงนิรันดร์ ไม่มีสิ่งใดจะแยกเราจากความรักของพระองค์ได้

“แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา” โรม‬ ‭5:8‬ ‭

“พระยาห์เวห์ทรงปรากฏแก่เขา จากที่ไกล ตรัสว่า เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์ เพราะฉะนั้น เราจึงนำเจ้ามาด้วยความรักมั่นคง” เยเรมีย์‬ ‭31:3‬ ‭

“เพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆ อื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้” ‭‭โรม‬ ‭8:38-39‬

4. เรามีคุณค่าในสายตาของพระเจ้า

แม้ว่าบางครั้งเรายอมให้มนุษย์หรือสิ่งต่างๆ ทำร้ายเราจนรู้สึกว่าเราไม่มีค่า แต่ในสายตาของพระเจ้า เรามีคุณค่าเสมอแม้ในวันที่เราคิดว่าตัวเองด้อยค่าที่สุด ขอให้เราจดจ่อที่พระองค์ผู้ทรงกำหนดคุณค่าแก่เรา ให้เรามองดูตนเองใหม่ด้วยสายตาของพระเจ้า และเราจะค้นพบคุณค่าในตัวเอง

“เพราะว่าเจ้ามีค่าในสายตาของเรา เจ้าได้รับเกียรติและเราเองรักเจ้า เราจึงให้คนเพื่อแลกกับเจ้า และให้ชนทั้งหลายเพื่อแลกกับชีวิตของเจ้า” อิสยาห์‬ ‭43:4

5. ในพระเจ้าเราไม่ขาดสิ่งดีใดๆ เลย

ฉะนั้นหากเรามีพระเจ้าแล้ว อย่ามองว่าเรา ‘ขาด’ หากยังรู้สึกขาด เราต้องใช้เวลาส่วนตัวเพื่อแสวงหาพระเจ้าและรับการเติมเต็มจากพระองค์ แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้แก่เราอย่างครบบริบูรณ์

“ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์” ยอห์น‬ ‭10:10‬ 

“พระองค์ทรงเลี้ยงดูเขาทั้งหลายในถิ่นทุรกันดารสี่สิบปี และเขาไม่ขาดสิ่งใดเลย เสื้อผ้าของเขาไม่ขาดวิ่น และเท้าของเขาไม่ได้บวม” เนหะมีย์‬ ‭9:21‬ ‭

เพราะเรามีพระเจ้าผู้รักเราและเติมเต็มเราให้ครบบริบูรณ์ด้วยแผนงานที่ดีรอบคอบของพระองค์ พระองค์ให้ในสิ่งที่โลกนี้ไม่สามารถให้ได้ เราจึงชื่นชมยินดีในคุณค่าที่มีในพระองค์เสมอ  

YOU MAY ALSO LIKE

ฉันมีส่วนรับผิดชอบในความรอดของเพื่อนหรือไม่?

ฉันมีส่วนรับผิดชอบในความรอดของเพื่อนหรือไม่?

WRITER: เมดาลีน คาลู ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: PinkEDITOR: ฐิติกานต์ นิธิอุทัย ฉันยังจำช่วงเวลาที่ฉันเริ่มต้นความสัมพันธ์กับพระเยซูได้ ราวกับว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ในช่วงที่อากาศหนาวเย็นของเดือนมกราคม ฮันนาห์...

ทำไมเราจึงควรปกป้องความเชื่อ

ทำไมเราจึงควรปกป้องความเชื่อ

WRITER: เดวิด ฟรีส์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: ณัฐพร ชังเจริญEDITOR: ฐิติกานต์ นิธิอุทัย เดวิด ฟรีส์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาออนไลน์ของ Our Daily Bread University และยังเคยทำงานในด้านพัฒนาหลักสูตร,  สิ่งพิมพ์ดิจิทัล, การสร้างคริสตจักร, การพัฒนาเกมส์...

เสียงที่ดังพอ

เสียงที่ดังพอ

WRITER: GRACESaoriEDITOR: Mustard Seed Team เคยไหม? ที่ในบางครั้งเสียงของใครบางคนก็ดังกว่าเสียงของตัวเอง เสียงนี้มักดังเร้าอยู่ภายในใจ บ่อยครั้งในเมื่อเราอยู่ในช่วงที่คิดไม่ตก ฟุ้งซ่าน หาทางออกไม่เจอหลายๆ สิ่ง แต่จะมีเสียงๆ นี้แหละ ที่กลับดังขึ้นมาหัวใจ...

MUSTARD SEED

Scripture quotations taken from The Holy Bible, Thai Standard Version 2011 ®

Privacy Policy

MUSTARD SEED is a part of
Our Daily Bread Ministries.

ABOUT US

We are a platform for Christian young people to ask questions about life and discover their true purpose. We are a community with different talents but the same desire to make sense of God’s life-changing word in our everyday lives.

® 2019 MUSTARD SEED . ALL RIGHTS RESERVED.

CONNECT WITH US

          

OUR OTHER LANGUAGES SITES
YMI (English)
WarungSaTeKaMu (Bahasa Indonesia)
雅⽶米 (Simplified Chinese)

Share This