fbpx
WRITER: TAH and Friends
EDITOR: Mustard Seed Team

“พระเจ้าทรงเป็นความชื่นใจ”

“เมื่อข้าพระองค์ระลึกถึงพระองค์ขณะอยู่บนที่นอน และใคร่ครวญถึงพระองค์ทุกๆ ยาม เพราะพระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะร้องเพลงด้วยความยินดีอยู่ในร่มปีกของพระองค์” (สดุดี 63:6-7)

เมื่อเราใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้น เราจะได้ยินเสียงของพระองค์ชัดขึ้น เราจะได้รู้แผนการของพระองค์ในตัวเรามากขึ้น  

และเมื่อเราสัมผัสได้ถึงการทรงอยู่และการครอบครองของพระเจ้าตลอดเวลา เราจึงไม่มีความกลัว ไม่มีความกังวลอีกต่อไป

ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นความชื่นใจ เป็นความหวัง เป็นพลัง เป็นเรี่ยวแรงทั้งหมดในชีวิตของเราทุกคนตลอดในทุกวันคืน

บทเพลงใคร่ครวญ: บทเพลงใคร่ครวญ: ทุกวัน – CROSSOVER (Young Grace) คลิกเพื่อฟังเพลงเต็ม

YOU MAY ALSO LIKE

Reconciliation 

Reconciliation 

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “การคืนดี” ...จงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชา และกลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อน แล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่าน” (มัทธิว 5:23-24) พระเจ้าทรงให้ความสำคัญกับการคืนดีมาก ถึงขนาดบอกให้เราวางเครื่องบูชาไว้...

Hope is found in Jesus

Hope is found in Jesus

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “ในพระเยซู เรามีความหวัง” แม้เราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แต่เราจะมั่นใจได้ว่าพระองค์จะทรงอยู่กับเรา แค่นี้เราก็อุ่นใจแล้ว "ท่านที่รักทั้งหลาย เดี๋ยวนี้เราเป็นลูกของพระเจ้า...

Seek God’s Approval

Seek God’s Approval

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “แสวงหาการยอมรับจากพระองค์” “บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์หรือจากพระเจ้า? ข้าพเจ้าอุตส่าห์เอาใจมนุษย์หรือ? ถ้าข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพระคริสต์” (กาลาเทีย 1:10-24) ในหลายๆ...

Share This