fbpx
WRITER: เบลลา นิวเบอร์รี่ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI
TRANSLATOR: ชาลิดา สุภาแสน
EDITOR: วิวรรธน์ ศรีธนางกูร

ผู้คนมักจะถามฉันว่าฉันรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าเรียกฉันให้เป็นมิชชันนารี บอกตามตรงเลยว่าฉันไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่ในการทรงเรียกนี้ การย้ายจากบ้านเกิดที่สหรัฐอเมริกาไปอยู่ที่ไต้หวันเป็นการตัดสินใจที่ยาก

เมื่อขาดทิศทางที่ชัดเจน ฉันจึงใช้ความเชื่ออันน้อยนิดเดินทางไปไต้หวันหลายครั้ง ฉันทำงานร่วมกับองค์กรหนึ่งก่อนที่จะร่วมรับใช้กับพวกเขาในระยะยาว ฉันใช้เวลาในการขอคำปรึกษาจากผู้เชื่อคนอื่นๆ ค้นหาจากพระคัมภีร์ และหาคนที่พร้อมจะย้ายไปไต้หวันเพื่อร่วมรับใช้พระเจ้ากับฉัน

แม้ว่าฉันจะต้องการ “การทรงเรียก” ที่สมบูรณ์แบบและชัดเจน ฉันได้พบว่าพระคุณของพระเจ้าล้อมรอบชีวิตของฉัน ดังที่พระองค์ทรงนำฉันกลับมายังพระคำของพระองค์

พระเจ้าทรงประทานความเข้าใจในพระวจนะของพระองค์ ว่าเราจะสามารถใช้ชีวิตและรับใช้พระองค์ได้อย่างไร เรามีอิสรภาพมากมายในการใช้ชีวิตและเลือกเส้นทางเดินของเราได้

หลังจากวิตกกังวลอย่างมากในการตัดสินใจร่วมหลายปี ในที่สุดฉันเริ่มหาข้อพระคัมภีร์สองสามข้อ แล้วใคร่ครวญข้อพระธรรมนั้น และให้พระคำของพระเจ้านำทางในการตัดสินใจที่ยากลำบากนี้

แสวงหาผลของพระวิญญาณ

ส่วนผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรุณา ความดี ความซื่อสัตย์ ความสุภาพอ่อนโยน การรู้จักบังคับตน… ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย (กาลาเทีย 5:22-23, 25)

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยผู้เชื่อให้ได้รับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะเชื่อฟังพระเยซูคริสต์ รวมถึงวิธีการและเหตุผลว่าทำไมเราต้องตัดสินใจเช่นนั้น

ระหว่างที่ตัดสินใจอย่างที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ว่าจะย้ายไปอยู่ที่ไต้หวัน หรืออยู่ที่สหรัฐอเมริกาต่อไป ฉันแสวงหาผลของพระวิญญาณ ฉันแน่ใจว่าฉันจะต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกๆ วันเมื่ออยู่ที่ไต้หวัน เพราะฉันกำลังมอบชีวิตให้กับสิ่งที่ฉันรู้สึกว่าฉันไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพียงพอ ฉันจะมีสามัคคีธรรมกับผู้ที่เชื่อในพระเจ้าคนอื่นๆที่เปี่ยมด้วยความรัก ความชื่นชมยินดี สันติสุข และรู้จักการบังคับตน ฉันสามารถเรียนรู้จากพวกเขาได้ แม้ว่าฉันไม่อาจรู้ได้เลยว่าการใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจะเป็นอย่างไร

เพื่อการเติบโตขึ้น

ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เรา ที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า… ด้วยเหตุนี้เอง พวกท่านจงพยายามอย่างที่สุดที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อของพวกท่าน เอาความรู้เพิ่มคุณธรรม(2 เปโตร 1:3, 5)

พระธรรมข้อนี้มาจากข้อพระคัมภีร์ที่ฉันชื่นชอบ จดหมายสั้นๆ ฉบับนี้เขียนถึงผู้เชื่อที่เผชิญกับการบิดเบือนพระกิตติคุณจากผู้สอนเท็จ ในเวลาที่สับสนเช่นนี้เปโตรเชื้อเชิญให้ผู้ติดตามพระคริสต์เติบโตขึ้นในลักษณะเหล่านี้ เพื่อที่จะเป็นแบบอย่างตามพระลักษณะของพระเจ้า และเมื่อเผชิญหน้าในการตัดสินใจที่ยากลำบาก ฉันมองหาตัวเลือกที่สามารถ “สนับสนุนความเชื่อและคุณธรรม” ของฉัน

ที่ไต้หวันฉันได้ทำงานร่วมกับโรงเรียนพระคริสตธรรมแห่งหนึ่ง ฉันรู้ว่าการทำงานในส่วนนี้จะไม่เพียงแค่ช่วยฉันให้เติบโตในความเชื่อ คุณธรรม ความรู้ และการยืนหยัดเท่านั้น แต่ฉันยังสามารถเดินเคียงข้างคนอื่น ๆ ได้ด้วยในขณะที่พวกเขากำลังพยายามทำอย่างที่ฉันทำอยู่ ฉันมองเห็นโอกาสที่อยู่ตรงหน้าที่ฉันจะสามารถเดินในทางที่เปโตรเรียกให้เรามีพระลักษณะของพระเจ้า และชี้ให้คนอื่นๆ เดินในทางนั้นเช่นกัน

สลัดความเห็นแก่ตัวออกไป

แต่ถ้าหากในใจของพวกท่านมีความขมขื่นเพราะริษยาและมีความมักใหญ่ใฝ่สูง ก็อย่าโอ้อวดและอย่าต่อต้านความจริงด้วยการโกหก… แต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรก แล้วจึงเป็นความสงบสุข การผ่อนหนักผ่อนเบา การยอมรับฟัง การเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลดีต่างๆ ไม่มีการลำเอียง ไม่มีการหน้าซื่อใจคด(ยากอบ 3:14, 17)

ในพระธรรมตอนนี้ มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างปัญญาจากเบื้องบนและความชั่วร้าย ฉันถามตัวเองว่า “การตัดสินใจครั้งนี้บริสุทธิ์หรือไม่ มีสันติสุขไหม เป็นกลางและไม่มีความหน้าซื่อใจคดหรือไม่” ในพระธรรมยากอบ ฉันรู้ว่าความวุ่นวายและการกระทำที่เลวทรามอยู่ทั่วทุกมุมโลกเมื่อความริษยาและความมักใหญ่ใฝ่สูงยังคงมีอยู่ และปัญญาที่กล่าวถึงนี้จะช่วยให้เห็นภาพของพระปัญญาในพระคริสต์

ฉันรู้ว่าความต้องการที่ยังอยากอยู่ในอเมริกานั้นมาจากความเห็นแก่ตัว ฉันต้องการความสะดวกสบาย มีงานทำและอยู่ใกล้ชิดครอบครัวของฉัน ฉันรู้สึกอิจฉาชีวิตของคนรอบตัวฉันและสิ่งที่ฉันเห็นว่า “เป็นปกติ” ถึงกระนั้นไฟในใจของฉันที่ต้องการจะเข้าร่วมพันธกิจของพระเจ้าเพื่อที่จะเป็นพระพรแก่ประชาชาติที่ยังไม่เคยรู้จักกับพระนามพระเจ้านั้นยังคงมีอยู่ การทรงเรียกให้ติดตามพระเยซูในชีวิตนั้นมีพลังและท้าทาย และพระปัญญาของพระองค์กอปรด้วยความสงบสุขและเปี่ยมด้วยเมตตา

พระธรรมสามข้อที่กล่าวมานี้ช่วยให้เราเห็นภาพของการติดตามพระคริสต์ และการสานต่อเรื่องการทรงไถ่ของพระเยซู การสิ้นพระชนม์ และการเป็นขึ้นมาของพระองค์ แต่เรามีพระคัมภีร์ทั้งเล่มที่บอกถึงเรื่องราวอันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทำและจัดเตรียม เพื่อเราจะได้มองไปยังอนาคตด้วยความหวังในฟ้าสวรรค์และโลกใหม่ และใช้ชีวิตในวันนี้ด้วยการแสวงหาที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกๆ ทางเลือกของเรา

นี่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราทำตามพระคำเหล่านี้แล้วเราจะไม่เจอความล้มเหลวเลย และไม่ได้รับประกันว่าจะมีชีวิตที่เรียบง่าย แม้กระนั้นเรายังคงมีความหวัง เรารู้ว่ามีพระเจ้าผู้ทรงสถิตกับเราแม้ในความล้มเหลว ทรงตรัสว่า “นี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้าย”

หากเราพบว่าตัวเราเองติดอยู่ในความคิดที่ว่าเราตัดสินใจผิด เรายังคงมีพระเจ้าที่สถิตกับเราเดี๋ยวนี้

เรามีพระคัมภีร์เป็นแสงสว่างนำทางในการใช้ชีวิต แม้ว่าการตัดสินใจจะผิดพลาดและต้องผิดหวัง ความหวังของฉันสำหรับวันนี้คือ ถึงแม้ว่าฉันจะตัดสินใจผิดพลาดในการย้ายไปอยู่ที่ไต้หวัน แต่ฉันก็ได้ทำด้วยความเชื่อ และรู้ว่าพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลง และพระองค์จะไม่มีวันเปลี่ยนไป หากเป้าหมายของฉันไม่บรรลุ ฉันก็รู้ว่าฉันยังคงอยู่ในการทรงสร้างของพระคริสต์ ยังคงเป็นลูกของพระเจ้า ที่ถูกเรียกให้ออกไปสร้างสาวกไม่ว่าฉันจะอยู่ในอเมริกาหรือเอเชีย ความมั่นใจของฉันไม่ได้อยู่ที่การตัดสินใจที่ฉันเลือก แต่อยู่ในพระเยซูผู้ที่ฉันติดตาม

YOU MAY ALSO LIKE

กังวลจนไม่หลับไม่นอน

กังวลจนไม่หลับไม่นอน

WRITER: Mustard Seed TeamEDITOR: Mustard Seed Team ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน บางคืนเราก็มีอาการนอนไม่หลับ หลับๆ ตื่นๆ พอเช้าตื่นมาก็ไม่สดชื่น อารมณ์ไม่ดี  การนอนไม่หลับส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่เป็นครั้งคราว แต่สําหรับบางคนอาจเจอปัญหานี้เป็นประจำ...

ทำไมเราถึงไม่กล้าปฏิเสธ

ทำไมเราถึงไม่กล้าปฏิเสธ

WRITER: ซาร่า โซ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: สุมิตรา ชามรามดาบานEDITOR: ปวีณา นิลบุตร “ถ้าใช่ก็จงบอกว่าใช่ ถ้าไม่ใช่ก็จงบอกว่าไม่ใช่” (ยากอบ 5:12) ขณะที่ฉันเขียนข้อความนี้ ฉันเพิ่งจะพูดว่า "ไม่" ที่จะฟังความขัดข้องใจของแม่เรื่องคนสนิทในครอบครัว...

พระเจ้าช่วยฉันผ่านประสบการณ์เลวร้าย (ถูกล่วงละเมิดทางเพศ)

พระเจ้าช่วยฉันผ่านประสบการณ์เลวร้าย (ถูกล่วงละเมิดทางเพศ)

WRITER: แคทเธอรีน ฟลินน์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: Mustard Seed TeamEDITOR: Mustard Seed Team ในปี 2003 ฉันอายุ 24 ปี และอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษตอนที่ฉันถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยเพื่อนร่วมห้องของฉัน...

Share This