fbpx
WRITER: TAH and Friends
EDITOR: Mustard Seed Team

“สายตาที่เต็มไปด้วยความรัก”

“แต่ถ้าตาของท่านผิดปกติ ทั้งตัวของท่านก็พลอยมืดไปด้วย เพราะฉะนั้นถ้าความสว่างซึ่งอยู่ในตัวท่านมืดไป ความมืดนั้นจะหนาทึบสักเพียงใดหนอ” (‭มัทธิว‬ ‭6:23‬‭)

ในเรื่องเดียวกัน สถานการณ์ วันที่และเวลาเดียวกัน หากเกิดขึ้นกับต่างคน ทั้งมุมมองและความรู้สึกที่แต่ละคนได้เห็นและรับ ก็จะแตกต่างกัน

ขอให้เรามีสายตาที่จะมองโลกใบนี้เหมือนอย่างที่พระเยซูทรงมองเห็นและด้วยความรัก

คือเราจะมองเห็นว่าความบาปคือความบาป ความดีคือความสว่าง และเราจะกระทำสิ่งต่างๆ ด้วยความรักของพระเยซูเสมอ 

เพราะหากไม่มีความรักแล้ว สิ่งใดที่เราทำไป ก็ล้วนสูญเปล่าทั้งสิ้น

บทเพลงใคร่ครวญ: ถ้าไม่มีความรัก – CROSSOVER (เอกพันธ์ วรรณสุทธิ์) คลิกเพื่อฟังเต็ม

YOU MAY ALSO LIKE

Reconciliation 

Reconciliation 

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “การคืนดี” ...จงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชา และกลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อน แล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่าน” (มัทธิว 5:23-24) พระเจ้าทรงให้ความสำคัญกับการคืนดีมาก ถึงขนาดบอกให้เราวางเครื่องบูชาไว้...

Hope is found in Jesus

Hope is found in Jesus

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “ในพระเยซู เรามีความหวัง” แม้เราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แต่เราจะมั่นใจได้ว่าพระองค์จะทรงอยู่กับเรา แค่นี้เราก็อุ่นใจแล้ว "ท่านที่รักทั้งหลาย เดี๋ยวนี้เราเป็นลูกของพระเจ้า...

Seek God’s Approval

Seek God’s Approval

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “แสวงหาการยอมรับจากพระองค์” “บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์หรือจากพระเจ้า? ข้าพเจ้าอุตส่าห์เอาใจมนุษย์หรือ? ถ้าข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพระคริสต์” (กาลาเทีย 1:10-24) ในหลายๆ...

Share This