fbpx

THE TRUTH WILL SET YOU FREE

โอบกอดตัวเราและยอมรับในความจริงของพระเจ้า

“เราคือลูกของพระเจ้า”

เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายกับการ “ค้นพบตัวตนในพระเจ้า” เริ่มจากการรับรู้ความจริงของพระเจ้า ใคร่ครวญถามตัวเองว่าเราเป็นใคร รับรู้ถึงสาเหตุของการบิดเบี้ยวไปของตัวตนและการพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเอง จนถึงการเยียวยารักษาจากพระเจ้า

“อย่าพยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเอง เพียงแค่ยอมรับกับพระเจ้าว่าเราต้องการพระองค์”

เพียงแค่ยอมจำนวน มองตัวเราเองด้วยความเป็นจริง และยอมให้พระคำของพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิต

– เราถูกสร้างอย่างอัศจรรย์น่าครั่นคร้าม (สดุดี 139:14) พระเจ้าทรงยอมรับและชื่นใจในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง พระองค์ทรงปั้นเราขึ้นด้วยมือของพระองค์ และพระองค์ทรงตรัสว่าดี (ปฐมกาล 1:26-27)

>>> ถ้าเรายอมรับว่าพระเจ้าทรงสร้างเรา ก็แสดงว่าเราดี เพราะพระเจ้าทรงสร้างแต่สิ่งที่ดี

– เราแต่ละคนคือมนุษย์ที่มีความต้องการที่พระเจ้าประทานให้ และพระเจ้าทรงยอมรับเรา และเสริมสร้างในจุดที่เราอ่อนแอ (ยอห์น 1:12, ฟีลิปปี 4:13)

>>>  อย่าใจร้ายกับตัวเองมากเกินไป เราแต่ละคนมีความต้องการ พระเจ้าเข้าใจในส่วนแย่ๆ ของเราเสมอ เพียงแค่ยอมรับและขอพระองค์อภัยให้

เราแต่ละคนอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่ถ้าเรายอมรับว่าพวกเรานั้นไม่ดีพอและเป็นคนบาป เราจะสามรถใช้ชีวิตเต็มด้วยอิสระโดยพระคุณของพระเจ้า (1 เปโตร 5:5-7, โรม 8:37)

>>> แค่เพียงยอมรับกับพระเจ้าว่าเราไม่ดีพอ แต่โดยพระคุณและการพึ่งพาพระองค์ เราจึงสามารถมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ได้

– เราแต่ละคนมีความสามารถและของประทานในรูปแบบที่เฉพาะซึ่งไม่เหมือนใคร นี่เป็นการแสดงออกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการทรงสร้างที่หลากหลายและมหัศจรรย์ของพระเจ้า และพระเจ้าทรงให้ของประทานและความสามารถต่างๆ ทุกๆ ประสบการณ์ เพื่อให้เราเดินไปถึงเป้าประสงค์ที่พระเจ้าตั้งเราไว้

>>> ขอบคุณพระเจ้าที่สร้างเราแต่ละคนต่างกัน ยอมรับและชื่นชมในความแตกต่าง และขอพระเจ้าทรงเพิ่มเติม ฝึกฝนของประทานของเรามากยิ่งขึ้น  

 

การเปลี่ยนแปลงนั้นเริ่มขึ้นจากภายใน ยิ่งเราเห็นด้วยกับความจริงของพระเจ้าและรับเอามาเป็นความจริงในชีวิตของเรา เราก็จะยิ่งเปลี่ยนแปลง และค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเรา

“เพราะความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้า และทางของพวกเจ้าก็ไม่ใช่ทางของเรา” พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ “เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกอย่างไร ทางของเราก็สูงกว่าทางของพวกเจ้า และความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าอย่างนั้น” (อิสยาห์ 55:8-9)

เลิกจำกัดพระเจ้า ยอมรับให้พระเจ้าได้เป็นพระเจ้าอย่างแท้จริง อย่าตีกรอบพระองค์ แต่ยอมให้พระองค์ทำการในชีวิตของเราเพื่อที่เราจะได้รับการเปลี่ยนแปลง ไว้วางใจในวิถีของพระองค์ มีเพียงการกลับเข้ามาหาพระเจ้า กลับมาหาความจริงของพระองค์เท่านั้นที่จะสามารถนำเราให้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงที่พระผู้สร้างตั้งใจสร้างเราขึ้นมา

การเยียวยารักษาจากพระเจ้าเป็นเหมือนการเดินทางไกล เป็นกระบวนการค่อยเป็นค่อยไปดังนั้นอย่าลืมใจดีกับตัวเองกันนะ 🙂

MUSTARD SEED

Scripture quotations taken from The Holy Bible, Thai Standard Version 2011 ®

Privacy Policy

MUSTARD SEED is a part of
Our Daily Bread Ministries.

ABOUT US

We are a platform for Christian young people to ask questions about life and discover their true purpose. We are a community with different talents but the same desire to make sense of God’s life-changing word in our everyday lives.

® 2019 MUSTARD SEED . ALL RIGHTS RESERVED.

CONNECT WITH US

        

OUR OTHER LANGUAGES SITES
YMI (English)
WarungSaTeKaMu (Bahasa Indonesia)
雅⽶米 (Simplified Chinese)