fbpx
WRITER: ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI
TRANSLATOR: ชลิดา สุภาแสน
EDITOR: อาเกียว

เมื่อเร็วๆ นี้คุณได้อธิษฐานในเรื่องอะไรบ้าง? เป็นการอธิษฐานวิงวอนและสรรเสริญตามปกติ ขอให้พระเจ้าทรงช่วยในสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญ หรือขอบคุณเกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์ทรงทำ? อาจจะมีการสารภาพบาปต่อพระเจ้าบ้างและขอพระองค์ทรงโปรดอภัยบาปเรา

คำอธิษฐานในพระคัมภีร์สะท้อนความหลากหลายของหัวข้อในการอธิษฐานผู้คนต่างเข้ามาหาพระเจ้าด้วยเหตุผลที่ต่างกันออกไป ไม่ใช่แค่การสัมภาษณ์งานที่จะมาถึง หรือแม้แต่การผ่าตัดรักษากระดูกสะโพกของป้าที่เรารู้จัก แต่หัวข้อต่อไปนี้คือสิ่งที่เราอาจไม่คิดว่าจะต้องอธิษฐาน แต่เราควรอธิษฐาน!

1. อธิษฐานขอการปกป้องจากการล่อลวง

เรารู้ว่าเราควรสารภาพบาปของเราและขอการอภัยบาปจากพระเจ้า แต่บ่อยแค่ไหนที่เราขอพระเจ้าที่จะปกป้องตัวเราจากการล่อลวงและความบาปเป็นอันดับแรก

คำอธิษฐานที่คุ้นเคยที่สุดในพระคัมภีร์ที่พระเยซูทรงสอนให้เราอธิษฐานคือ “และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้าย” (มัทธิว 6:13) นี่เป็นคำอธิษฐานซ้ำแล้วซ้ำอีกตลอดเล่มพระคัมภีร์ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป (สดุดี 19:13, ลูกา 22:40) และเป็นหัวข้อที่ควรอยู่ในกับคำอธิษฐานของเรา

2.ความรักและความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้า

ผู้เขียนหนังสือสดุดีบทที่ 119 รักและกระหายในพระวจนะของพระเจ้าด้วยความปรารถนา ที่น้อยคนนักในพวกเราจะกล่าวเช่นนั้นได้ “ขอทรงเปิดตาข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเห็นสิ่งอัศจรรย์จากธรรมบัญญัติของพระองค์” (สดุดี 119:18) 

แทนที่จะตรวจช็คตารางการอ่านพระคัมภีร์เป็นกิจวัตร ให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงเติมเต็มเราด้วยความรักในพระวจนะของพระองค์ และขอพระเจ้าประทานสติปัญญาให้แก่เราอย่างเหลือล้นที่จะเข้าใจในสิ่งที่พระองค์ทรงเปิดเผยแก่เรา (ยากอบ 1:5)

3. อธิษฐานเผื่อความต้องการฝ่ายจิตวิญญาณของพี่น้องในพระคริสต์

หัวข้ออธิษฐานเผื่อบางเรื่องที่เราพบมากที่สุดได้แก่ด้านสุขภาพ บางคนอาจจะเป็นหวัด ไม่สบาย แขนหัก แต่บ่อยแค่ไหนที่เราอธิษฐานเผื่อความต้องการในด้านจิตวิญญาณของพี่น้องในพระเยซูคริสต์ของเรา?

อาจารย์เปาโลลงท้ายจดหมาย 1 เธสะโลนิกา ด้วยคำอธิษฐานดังนี้ “ขอให้พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงชำระท่านทั้งหลายให้เป็นคนบริสุทธิ์หมดจด และทรงรักษาทั้งวิญญาณ จิตใจ และร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียน จนถึงวันที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมา พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นซื่อสัตย์ และพระองค์จะทรงทำให้สำเร็จ” (1 เธสะโลนิกา 5:23-24)

ให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงทำงานอย่างต่อเนื่องในชีวิตของพี่น้องในพระคริสต์ทรงนำเขาให้เข้าใกล้พระองค์วันต่อวัน

4. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่ามกลางผู้เชื่อ

พวกเราส่วนมากรู้จักกันภายในคริสตจักร แต่อาจจะไม่ได้เข้ากันได้ดีเสมอไป ไม่ว่าจะเป็นเพราะบุคลิกภาพ ประสบการณ์ส่วนตัว หรือความเห็นไม่ตรงกันทางความเชื่อ แต่คำอธิษฐานของพระเยซูก่อนสิ้นพระชนม์และหลังที่พระองค์คืนพระชนม์คือ การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในคริสตจักร

“ข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้พวกเดียว แต่เพื่อทุกคนที่วางใจในข้าพระองค์เพราะถ้อยคำของพวกเขา เพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังเช่นพระองค์ผู้เป็นพระบิดาสถิตในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์…” (ยอห์น 17:20-21)

เราอาจไม่เห็นบ่อยนักถึงการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในคริสตจักร ที่สะท้อนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพระเจ้า พระบิดาและพระบุตร แต่เราสามารถเริ่มอธิษฐานเผื่อเรื่องนี้ได้ตั้งแต่ตอนนี้

5. พระเจ้าทรงทำงานผ่านผู้นำทั่วโลก

พวกเราบางคนได้อาศัยอยู่ในประเทศที่มีเสรีภาพมากมาย ในขณะที่บางคนต้องเจอกับข้อจำกัดในการดำเนินชีวิตคริสเตียนและในการประกาศข่าวประเสริฐ ด้วยเหตุนี้อาจารย์เปาโลจึงกำชับทิโมธีว่า “เพราะฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมด ข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านให้วิงวอน อธิษฐาน ทูลขอ และขอบพระคุณเพื่อทุกคน เพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและทุกคนที่มีตำแหน่งสูง เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสงบและมีสันติในทางพระเจ้า และเป็นที่นับถือ” (1 ทิโมธี 2:1-2)

ให้เราอธิษฐานเผื่อผู้นำในประเทศของเรา ที่พระเจ้าจะทรงทำงานผ่านพวกเขา เพื่อนำสันติสุขและพระกิตติคุณได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง

6. อธิษฐานเผื่อพี่น้องคริสเตียนที่ถูกข่มเหง

ให้เราอธิษฐานเผื่อพี่น้องในพระคริสต์ที่กำลังทนทุกข์จากการถูกข่มเหง คริสเตียนทั่วโลกอาจจะกำลังเผชิญกับการถูกควบคุม จับกุม กักขังในเรือนจำ หรือถึงแก่ความตาย เพราะพวกเขาเชื่อฟังพระเจ้า

ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูเตือนใจเราว่า “จงระลึกถึงคนเหล่านั้นที่ถูกคุมขังอยู่ เหมือนหนึ่งว่าพวกท่านก็ถูกขังอยู่กับพวกเขาด้วย จงระลึกถึงคนเหล่านั้นที่ถูกทำทารุณ เหมือนหนึ่งว่าร่างกายของพวกท่านก็ถูกกระทำด้วย” (ฮีบรู 13:3) ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เวลาแห่งการทนทุกข์นั้นสั้นลง และทรงนำสันติสุขมาอยู่ท่ามกลางการทดลองเหล่านี้

7. การเสด็จกลับมาของพระคริสต์

คุณรู้หรือไม่ว่าคำอธิษฐานสุดท้ายในพระคัมภีร์ตืออะไร

“อาเมน พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า เชิญเสด็จมาเถิด” (วิวรณ์ 22:20)

ในขณะที่เราไม่คิดอะไรมากนักถึงจุดสิ้นสุดของโลกใบนี้ เรารอคอยการสิ้นสุดของสิ่งชั่วร้ายและการทนทุกข์บนโลกนี้ เราปรารถนาที่จะมีชีวิตที่บริบูรณ์ ปราศจากบาปกับพระเจ้าของเราในสวรรค์สถานและในโลกใหม่ เราจึงควรอธิษฐานเผื่ออาณาจักรของพระคริสต์ที่จะเสด็จมาเพื่อเราทุกคน (มัทธิว 6:10) และให้เราหนุนใจซึ่งกันและกันด้วยพระคำเหล่านี้ (1 เธสะโลนิกา 4:18)

 

ขอพระเจ้าทรงทำงานผ่านคำอธิษฐานเหล่านี้ เมื่อเราเริ่มอธิษฐานเป็นกิจวัตรประจำวันของเรา

YOU MAY ALSO LIKE

กังวลจนไม่หลับไม่นอน

กังวลจนไม่หลับไม่นอน

WRITER: Mustard Seed TeamEDITOR: Mustard Seed Team ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน บางคืนเราก็มีอาการนอนไม่หลับ หลับๆ ตื่นๆ พอเช้าตื่นมาก็ไม่สดชื่น อารมณ์ไม่ดี  การนอนไม่หลับส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่เป็นครั้งคราว แต่สําหรับบางคนอาจเจอปัญหานี้เป็นประจำ...

ทำไมเราถึงไม่กล้าปฏิเสธ

ทำไมเราถึงไม่กล้าปฏิเสธ

WRITER: ซาร่า โซ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: สุมิตรา ชามรามดาบานEDITOR: ปวีณา นิลบุตร “ถ้าใช่ก็จงบอกว่าใช่ ถ้าไม่ใช่ก็จงบอกว่าไม่ใช่” (ยากอบ 5:12) ขณะที่ฉันเขียนข้อความนี้ ฉันเพิ่งจะพูดว่า "ไม่" ที่จะฟังความขัดข้องใจของแม่เรื่องคนสนิทในครอบครัว...

พระเจ้าช่วยฉันผ่านประสบการณ์เลวร้าย (ถูกล่วงละเมิดทางเพศ)

พระเจ้าช่วยฉันผ่านประสบการณ์เลวร้าย (ถูกล่วงละเมิดทางเพศ)

WRITER: แคทเธอรีน ฟลินน์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: Mustard Seed TeamEDITOR: Mustard Seed Team ในปี 2003 ฉันอายุ 24 ปี และอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษตอนที่ฉันถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยเพื่อนร่วมห้องของฉัน...

Share This