fbpx
WRITER: TAH and Friends
EDITOR: Mustard Seed Team

การคืนดี

…จงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชา และกลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อน แล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่าน” (มัทธิว 5:23-24)

พระเจ้าทรงให้ความสำคัญกับการคืนดีมาก ถึงขนาดบอกให้เราวางเครื่องบูชาไว้ ให้กลับไปคืนดีกับคนที่เรากำลังขุ่นเคืองใจนั้นก่อน แล้วค่อยกลับมานมัสการพระเจ้า

เพราะพระองค์รู้ดีว่าจิตใจของเรานั้นอ่อนแอ และความโกรธแค้นนั้นมีแต่จะทำให้เราพ่ายแพ้เหมือนตกอยู่ในหลุมดำไม่มีทางออก

เพราะฉะนั้นเป้าหมายที่จะทำให้เรามีสันติสุข ไม่ใช่การเอาชนะศัตรูหรือผู้ที่ทำร้ายเรา แต่เป็นการคืนดีและอภัยต่อกันและกัน “สิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์” (2 โครินธ์ 5:18)

หากว่าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่มักจะเป็นฝ่ายขอโทษก่อน เป็นฝ่ายที่เข้าไปชวนคุยก่อน จงทำต่อไป สำหรับบางคนอาจจะเป็นเรื่องยาก แต่เราทำได้แน่นอนด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งพระวิญญาณที่คอยช่วยเราอยู่

บทเพลงใคร่ครวญ: รักแท้ – True Worshipers คลิกเพื่อฟังเพลงเต็ม

YOU MAY ALSO LIKE

God and Money

God and Money

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "พระเจ้า และ เงินทอง" ไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้า บ่าวสองนายได้ เพราะว่าเขาจะชังนายข้างหนึ่ง และรักนายอีกข้างหนึ่ง หรือเขาจะนับถือนายฝ่ายหนึ่ง และดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่ง ท่านทั้งหลายจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้...

Walking in opposite directions

Walking in opposite directions

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "สวนทางกับโลกนี้" แม้ว่าท่านรักผู้ที่รักท่าน จะได้บำเหน็จอะไร ถึงพวกเก็บภาษีก็ยังกระทำอย่างนั้นมิใช่หรือ ถ้าท่านทักทายแต่พี่น้องของตนฝ่ายเดียว ท่านได้กระทำอะไรเป็นพิเศษยิ่งกว่าคนทั้งปวงเล่า...

Humbly Forgive

Humbly Forgive

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "ให้อภัยกันและกัน" “และเมื่อพวกท่านยืนอธิษฐานอยู่ ถ้าพวกท่านมีเรื่องกับใคร จงยกโทษให้คนนั้น เพื่อว่าพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ จะทรงยกโทษความผิดของพวกท่านด้วย” (มาระโก 11:25) ถ้าหากว่าวันนี้คุณกำลังคิดว่า...

Share This