fbpx

27/10/2021

ชัยชนะเหนือความกลัว

ARTIST: Arisa
ARTWORK TYPE/MEDIUM: Ilustration

ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ความโหดร้าย ความไม่ยุติธรรม สิ่งที่เกิดขึ้นนอกเหนือการควบคุมต่างๆที่ประดังเข้ามาจนรับมือแทบไม่ไหว มันทำให้เราเกิดความกลัว ความเครียดและความกังวลกับสิ่งเหล่านั้น รวมถึงอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น ส่งผลให้เราใช้ชีวิตในปัจจุบันด้วยความหวาดระแวงและไม่มีความสุข ฉันเองก็เคยเผชิญกับสถานการณ์ในชีวิตที่ท้าทายและก่อให้เกิดความกลัวอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะตอนนี้ที่เราทุกคนเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 หลายๆ คนต้องเจอกับการสูญเสียและผลกระทบที่ไม่คาดคิด รวมถึงจำนวนผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ระบบสาธารณสุขมีความจำกัด พวกเราล้วนต้องต่อสู้กับความกลัวที่เกิดขึ้น โดยที่เราไม่สามารถรู้เลยว่าสถานการณ์ที่ดูยาวนานและยืดเยื้อนี้จะจบลงเมื่อไหร่

แต่ข่าวดีคือเรามีพระเจ้าผู้ทรงปลอบประโลม พร้อมอยู่เคียงข้าง และช่วยเหลือเราในทุกสถานการณ์ เพราะไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระองค์ (มัทธิว 19:26) ดังนั้น เราจึงควรเรียนรู้วิธีในการเข้าหาพระองค์เพื่อรับพระสัญญานั้น เพื่อที่เราจะสามารถมีชัยชนะเหนือความกลัว และมีชีวิตที่เปี่ยมด้วยสันติสุขและความชื่นชมยินดีแม้จะต้องเผชิญกับพายุต่างๆ ในชีวิต

1. อธิษฐานกับพระเจ้า 

ในเวลาที่เรารู้สึกกลัวและสิ้นหวังกับความไม่แน่นอน หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่มักจะเกิดขึ้นในเวลาที่เราไม่ทันตั้งตัว และเราเองไม่สามารถจัดการกับมันได้ ขอให้เราเข้ามาอธิษฐานกับพระเจ้า พูดคุย และระบายความรู้สึกของเราทั้งหมด พึ่งพาพระเจ้าด้วยการมอบปัญหาทั้งหมดให้พระองค์เป็นผู้จัดการและต่อสู้แทนเรา เพื่อเราจะได้รับสันติสุขทั้งในความคิดและจิตใจเพราะพระเจ้าทรงครอบครองอยู่เหนือสถานการณ์ต่างๆ ของเรา

“อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอ โดยการอธิษฐานและการวิงวอน พร้อมกับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์” (ฟีลิปปี 4:6-7)

“ข้าพเจ้าได้แสวงหาพระยาห์เวห์ และพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้า และทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลัวทั้งสิ้น” (สดุดี 34:4)

2. โฟกัสที่พระเจ้า ไม่ใช่สถานการณ์ 

“เพราะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่และทรงทำการอัศจรรย์ต่างๆ พระองค์แต่ผู้เดียวทรงเป็นพระเจ้า” (สดุดี 86:10) 

การโฟกัสที่พระเจ้าช่วยให้เราตระหนักว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ทรงอยู่เหนือทุกสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญ ในพระคัมภีร์ พระเยซูเรียกให้เปโตรเดินบนน้ำไปหาพระองค์ท่ามกลางพายุ หากเราโฟกัสที่พระเยซู พายุก็ไม่สามารถทำให้เรากลัว และเราจะสามารถเดินบนน้ำได้ แต่หากเราหลุดโฟกัสไปที่พายุ เราก็จะจมน้ำเพราะความกลัวนั้นทำให้เราไขว้เขวและขาดความเชื่อ

พระองค์ตรัสว่า “มาเถิด” เปโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซู แต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัว และเมื่อกำลังจะจมก็ร้องว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ช่วยข้าพระองค์ด้วย” พระเยซูจึงเอื้อมพระหัตถ์จับเขาไว้ทันที แล้วตรัสว่า “ช่างมีความเชื่อน้อย ท่านสงสัยทำไม?” (มัทธิว 14:29-31) 

เมื่อเราโฟกัสที่พระเจ้า เราจะเห็นการช่วยกู้ที่มาจากพระองค์ ในวิธีการที่เกินความคาดคิด ในเวลาของพระองค์ แล้วเราจะมีความเชื่อวางใจในพระองค์มากขึ้นในครั้งต่อไป

“อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะเสริมกำลังเจ้า เราจะช่วยเจ้า เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรา” (อิสยาห์ 41:10) 

“แม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์ คทาและธารพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์” (สดุดี 23:4)

3. ประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อ และการอวยพร

“ความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้น และผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมัน” (สุภาษิต 18:21)

หลายครั้งที่เราได้รับข่าวที่ไม่ใช่เรื่องที่ดีนัก เรามักจะหลุดปากพูดคำที่ไม่เป็นพรออกมา โดยลืมตระหนักว่านั่นอาจเป็นการตอกย้ำความเลวร้ายของสถานการณ์และยังเป็นการเปิดช่องให้ความกลัวเข้ามาทำงานในความคิดและจิตใจเราได้ ขอให้เราเปลี่ยนมาเป็นการประกาศถ้อยคำที่เสริมกำลังใจและความเชื่อ ประกาศถึงพระพรที่อยากให้เกิดขึ้นแทนที่คำสาปแช่งต่างๆ เพราะความเป็นความตายอยู่ที่ลิ้น อยากเห็นพระพรใดเกิดขึ้น ขอให้เราประกาศสิ่งนั้น และถ้าเราประกาศทุกวัน เราจะมีความเชื่อเพิ่มขึ้น ความกลัวน้อยลง และเราจะเห็นการพลิกเปลี่ยนสถานการณ์ที่มาจากพระเจ้า เพราะความเชื่อเกิดจากการได้ยิน

“ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์” (โรม 10:17)

 

4. ติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พักสงบและวางใจในพระองค์

หัวใจสำคัญคือการใช้เวลาเพื่อติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า ผู้สถิตอยู่กับเราตลอดเวลา พระองค์เปี่ยมด้วยสันติสุข ความชื่นชมยินดี ความอดทน ความรัก ความหวังและความจริง (กาลาเทีย 5:22 )

โดยธรรมชาติแล้วเมื่อเราใช้เวลาและติดสนิทกับใครมากๆ เรามักจะมีลักษณะนิสัยคล้ายกับคนๆ นั้น ฉะนั้น หากเราใช้เวลากับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างสม่ำเสมอ เราก็จะรับพระลักษณะของพระองค์เข้ามาด้วยคือมีสันติสุขมากขึ้น เปี่ยมด้วยความรักและความหวังมากขึ้น และสิ่งใดที่ผิดไปจากลักษณะของพระองค์ (เช่น ความกลัว ความกังวลต่างๆ) ก็จะหายไป  

“เพราะว่าพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานมานั้นจะไม่ทรงให้ท่านเป็นทาสซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีก แต่พระวิญญาณจะทรงให้ท่านมีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้า โดยพระวิญญาณนั้นเราจึงร้องเรียกพระเจ้าว่า “อับบา (พ่อ)”” (โรม 8:15) 

“การเอาใจใส่เนื้อหนังก็คือความตาย และการเอาใจใส่พระวิญญาณ ก็คือชีวิตและสันติสุข” (โรม 8:6) 

5. มีชีวิตอยู่ในการปกป้องของพระเจ้า

“ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุด จะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์” (สดุดี 91:1) 

แม้เป็นความจริงที่พระเจ้าจะปกป้องเรา แต่เราต้องทำส่วนของเราด้วยการเข้าไปอยู่ในการปกป้องของพระองค์ด้วย นั่นก็คือการใช้ชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัย โดยการเชื่อฟังและทำตามพระวจนะของพระเจ้า และไม่ออกมาจากร่มกำบังโดยการทำตามใจของตัวเอง เพื่อที่เราจะได้อยู่ในที่ปลอดภัยของพระเจ้าและรับการปกป้องจากพระองค์อย่างเต็มเปี่ยม

“เพราะท่านได้ทำให้พระยาห์เวห์ผู้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า คือองค์ผู้สูงสุด เป็นที่พักพิงของท่าน ไม่มีเหตุร้ายใดๆ จะเกิดแก่ท่าน ไม่มีภัยพิบัติมาใกล้เต็นท์ของท่าน” (สดุดี 91:9-10) 

นอกจากนี้ เมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่ในพระวจนะของพระเจ้า เราจะเห็นการปกป้องของพระองค์ผ่านการควบคุมสถานการณ์เพื่อเรา พระองค์จะไม่ทรงอนุญาตให้การทดลองใดเกิดขึ้นกับเราเกินกว่าที่เราจะทนได้ ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่จำเป็นต้องกังวลในสิ่งใดๆ เลย

“ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับท่านทั้งหลาย นอกเหนือการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อถูกทดลอง พระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วย เพื่อพวกท่านจะมีกำลังทนได้” (1 โครินธ์ 10:13)

6. สะสมพระคำของพระเจ้า เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเสียงที่ล่อลวง

เมื่อความเชื่อเกิดจากการได้ยิน ดังนั้นเราควรใช้เวลาสะสมพระคำของพระเจ้าที่เปี่ยมไปด้วยฤทธิ์เดช ความจริง และการหนุนจิตชูใจให้เรามีกำลังที่จะเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้า เพื่อต่อสู้กับมาร เพราะในโลกนี้มีเสียงอยู่หลายเสียง ทั้งเสียงที่มาจากตัวเอง และมาจากมาร ซึ่งล้วนแล้วแต่บั่นทอนความเชื่อและเพิ่มความกลัว

“เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขลาดกลัวแก่เรา แต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพ ความรัก และการบังคับตนเองแก่เรา” (2 ทิโมธี 1:7)

ดังนั้น อย่าเชื่อทุกเสียงที่เข้ามา แต่ให้ใช้เวลาอ่านพระคำของพระเจ้าเพื่อเป็นตัวช่วยให้เราสามารถแยกแยะได้ว่าเสียงใดจริง เสียงใดโกหก ซึ่งความจริงจะทำให้เราเป็นไท

“เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ และคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งแยกจิตและวิญญาณ ทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย” (ฮีบรู 4:12)

“เพราะฉะนั้นจงยืนหยัดไว้ เอาความจริงคาดเอว เอาความชอบธรรมเป็นเกราะป้องกันอก และเอาความพรั่งพร้อมในการประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขมาสวมเป็นรองเท้า และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นี้พวกท่านจะสามารถดับลูกศรเพลิงทั้งหมดของมารร้าย จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะ และจงถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้า” (เอเฟซัส 6:14-17)

แม้ความกลัวจะดูมีน้ำหนักและตอกย้ำความเลวร้ายของสถานการณ์ขนาดไหน แต่ถ้าเราเข้าหาพระเจ้า ยอมรับความอ่อนแอของเราและมอบความกลัวนั้นไว้กับพระองค์ เราจะเห็นการปกป้องและการช่วยกู้ที่มาจากพระองค์ รวมทั้งมีชีวิตที่เปี่ยมด้วยสันติสุขและความชื่นชมยินดีที่มาจากพระองค์ โดยความเชื่อและความหวังที่ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้ง “เพราะเราทุกคนไม่ใช่ทาสของความกลัวอีกต่อไป…แต่เราคือลูกของพระเจ้าผู้มีชัยชนะเหนือความกลัว”

YOU MAY ALSO LIKE

เราจากโลกนี้อย่างเดียวดายหรือเปล่า

เราจากโลกนี้อย่างเดียวดายหรือเปล่า

WRITER: Kim Cheung ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMITRANSLATOR: สรสิทธิ์ ฑัมมารักขิตานนท์EDITOR: กรชวัล เพชรเลิศอนันต์ ร่างของคุณยายที่เกือบจะไม่หายใจนอนนิ่งอยู่บนเตียงของเธอ  มีเสียงโอดครวญดังขึ้นในบางครั้งด้วยความเจ็บปวดและไม่สบายตัวอย่างที่เธอกำลังรู้สึกอยู่...

ปลอดภัยในอ้อมกอดพระเจ้า (Insecurity)

ปลอดภัยในอ้อมกอดพระเจ้า (Insecurity)

WRITER: Mustard Seed TeamEDITOR: Mustard Seed Team ความไม่มั่นคง (Insecurity) เกิดจากการขาดความมั่นใจและความสงสัยในตนเอง จึงรู้สึกขาดความปลอดภัย ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งในความสัมพันธ์ ในงาน ในร่างกายของตัวเอง หรือในสถานการณ์ทางสังคม...

DAY 7 – บทเพลงยามค่ำคืน

DAY 7 – บทเพลงยามค่ำคืน

บทเพลงยามค่ำคืน วันที่ 6 | พระธรรมประจำวัน 1 กวางกระเสือกกระสนหาลำธารที่มีน้ำไหลฉันใด ข้าแต่พระเจ้า จิตวิญญาณของข้าพระองค์ ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้น 2 จิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระเจ้า หาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ เมื่อไรข้าพระองค์จะได้มาเห็นพระพักตร์พระเจ้า 3...

MUSTARD SEED

Scripture quotations taken from The Holy Bible, Thai Standard Version 2011 ®

Privacy Policy

MUSTARD SEED is a part of
Our Daily Bread Ministries.

ABOUT US

We are a platform for Christian young people to ask questions about life and discover their true purpose. We are a community with different talents but the same desire to make sense of God’s life-changing word in our everyday lives.

® 2019 MUSTARD SEED . ALL RIGHTS RESERVED.

CONNECT WITH US

          

OUR OTHER LANGUAGES SITES
YMI (English)
WarungSaTeKaMu (Bahasa Indonesia)
雅⽶米 (Simplified Chinese)

Share This