fbpx
WRITER: TAH and Friends
EDITOR: Mustard Seed Team

ไม่สำคัญว่าใครจะทำอะไรกับเรา แต่สำคัญที่เรามีท่าทีและตอบสนองกลับอย่างไร…”

“ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่า ‘จงรักเพื่อนบ้านของท่าน และเกลียดชังศัตรูของท่าน’ แต่เราบอกพวกท่านว่า จงรักศัตรูของท่าน และจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่าน (มัทธิว 5:43-44)

หากเรารักคนที่รักเรา เราก็เป็นเหมือนคนอื่นๆ บนโลกใบนี้ แต่พระเจ้าบอกว่าเราต้องรักและหวังดี แม้กระทั่งศัตรูหรือคนที่ทำตัวไม่น่ารักกับเรา

อาจเป็นเรื่องที่ฟังดูแปลกประหลาดในสายตาของคนในโลกนี้ แต่นี่คือความจริงที่จะสำแดงความแตกต่างของเรา ซึ่งเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าและทำให้ผู้อื่นสัมผัสได้ถึงความรักของพระองค์

ไม่สำคัญว่าใครจะคิดกับเราอย่างไร ใครจะดูถูก หรือพูดไม่ดีกับเรา นั่นเป็นเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าและจิตวิญญาณของตัวเขาเอง

แต่เราจะเลือกตอบสนองต่อคนเหล่านั้นด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าเสมอ เพราะพระองค์ทรงแยกเราไว้แล้วจากคนทั้งปวง และและเราจะปฏิบัติอย่างที่พระองค์สอน

 “ถ้าท่านรักกันและกัน ดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรา” (ยอห์น 13:35)

บทเพลงใคร่ครวญ: ความรักพระองค์ – W501 (remind) คลิกเพื่อฟังเต็ม

YOU MAY ALSO LIKE

Miracle Worker

Miracle Worker

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “การอัศจรรย์ไม่ได้เกิดขึ้นจากความเข้าใจ แต่จากความเชื่อ” พระเยซูตรัสตอบว่า “เพราะว่าพวกท่านมีความเชื่อน้อย เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่ง พวกท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า...

Humble Thyself

Humble Thyself

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “เราไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพื่อให้ตัวเองโดดเด่นขึ้น แต่เรารับใช้พระเจ้าเพื่อให้แผนการของพระองค์สำเร็จ” “ถ้าใครตั้งใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์ คนนั้นก็จะรู้ว่าคำสอนนี้มาจากพระเจ้าหรือว่าเราพูดตามใจชอบเอง...

God is able

God is able

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “ไม่ใช่เราเป็นคนทำเองอีกต่อไป แต่ให้พระเจ้าในตัวเราเป็นผู้ทำ” “ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้...

Share This