fbpx
WRITER: TAH and Friends
EDITOR: Mustard Seed Team

“ให้อภัยผู้อื่น เหมือนที่พระเจ้าให้อภัยเรา”

“เพราะว่าถ้าพวกท่านให้อภัยการล่วงละเมิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะทรงให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านด้วย” (มัทธิว 6:14–15)

หลายต่อหลายครั้ง ที่เราทำผิดพลาดเรื่องเดิมๆ ซ้ำไปซ้ำมา เราล้มลงในบาป เราดื้อดึง เราไม่ฟังเสียงพระเจ้า เราออกห่างจากพระองค์​ แต่พระเจ้าไม่เคยหันหลังให้กับเรา พระองค์ยกโทษให้เราเสมอ

เปโตรมาทูลพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ควรยกโทษให้พี่น้องที่ทำผิดต่อข้าพระองค์สักกี่ครั้ง? ถึงเจ็ดครั้งเชียวหรือ?” พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราไม่ได้บอกท่านว่าเจ็ดครั้งแต่เจ็ดสิบครั้งคูณเจ็ด” (มัทธิว 18:21-22)

เช่นเดียวกัน ถ้าวันนี้เรากำลังมีเรื่องหงุดหงิด เรื่องที่ทำให้เราไม่พอใจพี่ๆน้องๆ เพื่อนๆที่ทำงาน หรือคนในครอบครัว 

ให้เราจำไว้ว่าพระเจ้าทรงอดทนกับเรามากมายแค่ไหน และเราควรที่จะมีความรักต่อผู้อื่น มีความอดทนพร้อมที่จะให้อภัย แบบที่พระองค์ทรงปรารถนาให้เราเป็นเช่นกัน 

บทเพลงใคร่ครวญ: เท – W501  (ป้อม ปัญญา) คลิกเพื่อฟังเพลงเต็ม

YOU MAY ALSO LIKE

Living God’s Way

Living God’s Way

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "อยู่ในเส้นทางของพระเจ้า" "อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม"...

Always in His Care

Always in His Care

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "พระเจ้าทรงดูแลเราเสมอ" "ถึงผมของท่านทั้งหลาย ก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้น เพราะฉะนั้นอย่ากลัวเลย" (มัทธิว 10:29-31) ศิษยาภิบาลท่านหนึ่ง จำชื่อคนและเรื่องราวของคนเหล่านั้นได้เกือบทั้งโบสถ์...

God’s ultimate wisdom

God’s ultimate wisdom

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "พึ่งพาสติปัญญาจากพระเจ้า" “เพราะความเขลาของพระเจ้ายังมีปัญญายิ่งกว่าปัญญาของมนุษย์ และความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยังมีกำลังมากยิ่งกว่ากำลังของมนุษย์” (1 โครินธ์ 1:18-31 ) หลายครั้ง...

Share This