fbpx
WRITER: TAH and Friends
EDITOR: Mustard Seed Team

ในพระเยซู เรามีความหวัง

แม้เราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แต่เราจะมั่นใจได้ว่าพระองค์จะทรงอยู่กับเรา แค่นี้เราก็อุ่นใจแล้ว

“ท่านที่รักทั้งหลาย เดี๋ยวนี้เราเป็นลูกของพระเจ้า และเราจะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้านั้นเรายังไม่รู้ แต่เรารู้ว่าในเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้น เราจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์” (1 ยอห์น 3:1-24)

หลายครั้งที่บางเรื่องในชีวิตของเรานั้น ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการ ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราวางแผนไว้

เราไม่มีอำนาจและความสามารถในการควบคุมจิตใจของใครหรือสถานการณ์ต่างๆ แต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงครอบครองและควบคุมอยู่ ให้เรามีความหวังในพระเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้จัดการสิ่งต่างๆ ในชีวิตของเราแล้ว

ขอให้เรามีความเชื่อและมีความหวังในอนาคตร่วมกันกับพระองค์ พระองค์ประทานสิ่งดีสำหรับผู้ที่รักพระองค์เสมอ

บทเพลงใคร่ครวญ: มอบชีวิต – W501 (พิษณุ ไทรงาม) คลิกเพื่อฟังเพลงเต็ม

YOU MAY ALSO LIKE

Reconciliation 

Reconciliation 

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “การคืนดี” ...จงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชา และกลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อน แล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่าน” (มัทธิว 5:23-24) พระเจ้าทรงให้ความสำคัญกับการคืนดีมาก ถึงขนาดบอกให้เราวางเครื่องบูชาไว้...

Seek God’s Approval

Seek God’s Approval

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “แสวงหาการยอมรับจากพระองค์” “บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์หรือจากพระเจ้า? ข้าพเจ้าอุตส่าห์เอาใจมนุษย์หรือ? ถ้าข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพระคริสต์” (กาลาเทีย 1:10-24) ในหลายๆ...

God of all comfort

God of all comfort

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “หนุนใจกันและกันโดยพระเจ้า” "... พระเจ้าแห่งการหนุนใจทุกอย่าง พระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเรา เพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลาย ที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจ...

Share This