fbpx

บริบททางประวัติศาสตร์

ในพระธรรมปัญญาจารย์ เราจะได้อ่านการคิดใคร่ครวญของชายคนหนึ่ง ซึ่งเป็น ผู้มีปัญญาเขาได้เริ่มต้นการสำรวจเพื่อแสวงหาความหมายของชีวิต และคุณค่าของสติปัญญา ความรู้ รวมถึงทุกสิ่ง ภายใต้ดวงอาทิตย์ เขาประกาศตั้งแต่ต้นเลยว่า อนิจจัง อนิจจัง สารพัดอนิจจัง (ปัญญาจารย์ 1:2)

การเริ่มต้นในแง่ลบแบบนี้ เป็นสิ่งที่กำหนดแนวการเขียนของพระธรรมทั้งเล่มตั้งแต่ต้นจนจบ เราจะเห็นผู้เขียนพยายามอย่างสูงในการหาความหมายของชีวิต ของการทำงาน และของความสนุกสนานต่างๆ

ผู้เขียน

ผู้เขียนพระธรรมเล่มนี้ได้รับการแนะนำว่าเป็น “ปัญญาจารย์ ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิด, กษัตริย์ในเยรูซาเล็ม” พูดตามจริงแล้ว ไม่ปรากฏชื่อใดๆ ว่าใครเป็นผู้เขียน แต่นักวิชาการหลายคนก็ถือว่าผู้เขียนคือกษัตริย์ซาโลมอน เพราะพระองค์เป็นที่รู้จักดีในเรื่องที่ทรงเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าและตรวจสอบในเรื่องของสติปัญญา (ปัญญาจารย์ 1:12)  และในเรื่องที่ทรงมีความมั่งคั่งอย่างล้นเหลือ (ปัญญาจารย์  2:4-10)

ช่วงเวลาที่เขียน

ถ้าซาโลมอนเป็นผู้เขียนจริง พระธรรมเล่มนี้ก็น่าจะถูกเขียนขึ้นในศตวรรษที่ 10 ก่อนคริสตศักราช มีนักวิชาการบางคนเชื่อว่าพระธรรมเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นหลังจากนั้นมาก น่าจะอยู่ประมาณกลางศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตศักราช

ประเด็นหลัก

ในขณะที่ผู้เขียนบรรยายถึงความสิ้นหวังในเรื่องความอยุติธรรมและความไร้แก่นสารของชีวิต ซึ่งย้ำเตือนให้เราเห็นว่า แม้จะเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์จะพยายามเข้าใจหนทางของพระเจ้า บ่อยครั้งเราจะพบว่าเราไม่สามารถเข้าใจได้

ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้น เราก็ไม่ได้ตกอยู่ในความสิ้นหวัง เพราะเรามีความหวังที่พระเจ้าได้ประทานแก่เราผ่านทางพระคริสต์ พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เรามองเห็นในโลกนี้

แม้ในเวลาที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำอยู่ เราก็ยังสามารถฝากทุกสิ่งไว้กับพระเจ้าได้อย่างวางใจ และไปจดจ่ออยู่กับการทำความเข้าใจว่า การ ยำเกรงพระเจ้า และรักษาพระบัญญัติของพระองค์นั้นเป็นอย่างไร ในขณะที่ใช้ชีวิตที่พระองค์ประทานมาให้อย่างสัตย์ซื่อ (ปัญญาจารย์ 12:13)

หัวข้อ

1. บทนำ “จะทำไปเพื่ออะไร”
ความไร้ประโยชน์แห่งการบากบั่นของมนุษย์ (1:1-11)

2. ความไร้ประโยชน์ของการทำงาน
การสังเกตการณ์เรื่องความสำเร็จ ความสนุกสนาน และการตรากตรำ (1:12-6:9)

3. ความจำกัดของสติปัญญา
สิทธิอำนาจของพระเจ้าที่มีเหนือทุกสิ่ง (6:10-11:6)

4. วิถีแห่งสติปัญญา
การดำเนินชีวิตอย่างชื่นชมยินดีและมีความรับผิดชอบ (11:1-12:14)

MUSTARD SEED

Scripture quotations taken from The Holy Bible, Thai Standard Version 2011 ®

Privacy Policy

MUSTARD SEED is a part of
Our Daily Bread Ministries.

ABOUT US

We are a platform for Christian young people to ask questions about life and discover their true purpose. We are a community with different talents but the same desire to make sense of God’s life-changing word in our everyday lives.

® 2019 MUSTARD SEED . ALL RIGHTS RESERVED.

CONNECT WITH US

        

OUR OTHER LANGUAGES SITES
YMI (English)
WarungSaTeKaMu (Bahasa Indonesia)
雅⽶米 (Simplified Chinese)