fbpx
DAY 7 – บทเพลงยามค่ำคืน

DAY 7 – บทเพลงยามค่ำคืน

บทเพลงยามค่ำคืน วันที่ 6 | พระธรรมประจำวัน สดุดี 42:1-11 1 กวางกระเสือกกระสนหาลำธารที่มีน้ำไหลฉันใด ข้าแต่พระเจ้า จิตวิญญาณของข้าพระองค์ ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้น 2 จิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระเจ้า หาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์...
DAY 6 – หนักหน่วงแต่ยังมีหวัง

DAY 6 – หนักหน่วงแต่ยังมีหวัง

ความรักที่เจ็บปวด วันที่ 6 | พระธรรมประจำวัน สดุดี 88:1-13 1 ข้าแต่พระเจ้า พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์ในกลางคืน 2 ขอคำอธิษฐานของข้าพระองค์มาจำเพาะเบื้อง พระพักตร์ของพระองค์ ขอทรงเงี่ยพระกรรณฟังคำร้องทูลของข้าพระองค์ 3...
DAY 5 – ความรักที่เจ็บปวด

DAY 5 – ความรักที่เจ็บปวด

ความรักที่เจ็บปวด วันที่ 5 | พระธรรมประจำวัน อิสยาห์ 53:1-6 1 ใครเล่าจะเชื่อสิ่งที่เราทั้งหลายได้ยิน พระกรของพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ผู้ใด 2 เพราะท่านได้เจริญขึ้นต่อพระพักตร์พระองค์อย่างต้นไม้อ่อน และเหมือนรากแตกหน่อมาจากพื้นดินแห้ง...
DAY 4 – ไม่มีสิ่งใดไร้ประโยชน์

DAY 4 – ไม่มีสิ่งใดไร้ประโยชน์

ไม่มีสิ่งใดไร้ประโยชน์ วันที่ 4 | พระธรรมประจำวัน 1 โครินธ์ 15:42-58 42 การซึ่งจะเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นก็เหมือนกัน สิ่งที่หว่านลงนั้นเป็นของที่จะเน่าเปื่อย สิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่นั้นก็จะไม่รู้จักเน่าเปื่อย 43 สิ่งที่หว่านลงนั้นไร้เกียรติ...
DAY 3 – นักซ่อมอารมณ์

DAY 3 – นักซ่อมอารมณ์

นักซ่อมอารมณ์ วันที่ 3 | พระธรรมประจำวัน สดุดี 94:2,16–23 2 ข้าแต่ผู้พิพากษาโลก ขอทรงลุกขึ้น ให้คนโอหังได้รับผลสนองอันสมกับเขา 16 ผู้ใดลุกขึ้นต่อต้านคนโหดร้ายแทนพระเจ้า ผู้ใดยืนต่อสู้คนกระทำความชั่วแทนพระเจ้า 17 ถ้าพระเจ้ามิใช่ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้า...
DAY 2 – กำลังสำหรับเดินทางต่อ

DAY 2 – กำลังสำหรับเดินทางต่อ

กำลังสำหรับเดินทางต่อ วันที่ 2 | พระธรรมประจำวัน 1 พงศ์กษัตริย์ 19:1-9 1 อาหับจึงบอกเยเซเบลตามการทั้งสิ้น ซึ่งเอลียาห์ได้กระทำและเรื่องที่ท่านได้ฆ่าผู้เผย พระวจนะเสียด้วยดาบ 2 แล้วเยเซเบลก็รับสั่งให้ผู้สื่อสารไปหาเอลียาห์ว่า <<ถ้าพรุ่งนี้เวลานี้...