fbpx
WRITER: TAH and Friends
EDITOR: Mustard Seed Team

หนุนใจกันและกันโดยพระเจ้า

“… พระเจ้าแห่งการหนุนใจทุกอย่าง พระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเรา เพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลาย ที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจ ซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้า” (2 โครินธ์ 1:3-4)

สิ่งที่พิเศษที่สุดในการเผชิญกับความยากลำบาก คือเมื่อเรามีประสบการณ์และผ่านมันมาได้โดยการพึ่งพาพระเจ้า เราก็จะสามารถเข้าใจความรู้สึกและหนุนใจผู้อื่นได้ ให้เขาเรียนรู้จักที่จะพึ่งพาพระเจ้าเพื่อทิศทางในการก้าวเดินและเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆ โดยที่เรานั้นจะอยู่เคียงข้าง

ขอให้เราได้มีส่วนในการประกาศของพระเจ้า คือ ใช้ความเหนื่อยยากลำบากของเรา เพื่อเปลี่ยนเป็นพระพร เป็นกำลังในการช่วยเหลือและเสริมสร้างพี่น้องรอบๆ ตัวเรา 

ให้เขาเหล่านั้นได้ผ่านเรื่องราวร้ายๆ ไปได้ เหมือนที่พระองค์ทรงทำให้เราผ่านมา อาเมน

บทเพลงใคร่ครวญ: ชนะ – W501 (ศุภชัย หนุมาศ) คลิกเพื่อฟังเพลงเต็ม

YOU MAY ALSO LIKE

Living God’s Way

Living God’s Way

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "อยู่ในเส้นทางของพระเจ้า" "อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม"...

Always in His Care

Always in His Care

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "พระเจ้าทรงดูแลเราเสมอ" "ถึงผมของท่านทั้งหลาย ก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้น เพราะฉะนั้นอย่ากลัวเลย" (มัทธิว 10:29-31) ศิษยาภิบาลท่านหนึ่ง จำชื่อคนและเรื่องราวของคนเหล่านั้นได้เกือบทั้งโบสถ์...

God’s ultimate wisdom

God’s ultimate wisdom

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team "พึ่งพาสติปัญญาจากพระเจ้า" “เพราะความเขลาของพระเจ้ายังมีปัญญายิ่งกว่าปัญญาของมนุษย์ และความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยังมีกำลังมากยิ่งกว่ากำลังของมนุษย์” (1 โครินธ์ 1:18-31 ) หลายครั้ง...

Share This