fbpx
Turn your eyes upon Jesus

Turn your eyes upon Jesus

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “สายตาที่เต็มไปด้วยความรัก” “แต่ถ้าตาของท่านผิดปกติ ทั้งตัวของท่านก็พลอยมืดไปด้วย เพราะฉะนั้นถ้าความสว่างซึ่งอยู่ในตัวท่านมืดไป ความมืดนั้นจะหนาทึบสักเพียงใดหนอ” (‭มัทธิว‬ ‭6:23‬‭) ในเรื่องเดียวกัน สถานการณ์...
He will sustain you

He will sustain you

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “สุขภาพจิตดี เพราะมีพระเจ้า” พระองค์จะทรงช่วยกู้จิตวิญญาณของข้าพเจ้า ให้ปลอดภัยจากสงครามที่ข้าพเจ้าต่อสู้อยู่” (สดุดี 55:18) ในแต่ละวันเราอาจต้องเจอกับเรื่องราวมากมายในชีวิต ปัญหาภายนอกที่ต้องเจอนั้นว่าน่ากลัวแล้ว...
Rest for your souls

Rest for your souls

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “ชีวิตเรียบง่าย เพราะมีพระเจ้า” “จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อม และจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พัก ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา” (มัทธิว 11: 29-30) ปัญหาต่างๆ...
God is our refuge

God is our refuge

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team ““ใต้ร่มเงาของพระเจ้า จะมีแต่ความร่มรื่น” “เพราะพระองค์ได้ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของคนยากจน ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของคนขัดสนเมื่อเขาทุกข์ใจ ทรงเป็นที่กำบังจากพายุและเป็นร่มกันความร้อน...
Miracle Worker

Miracle Worker

WRITER: TAH and FriendsEDITOR: Mustard Seed Team “การอัศจรรย์ไม่ได้เกิดขึ้นจากความเข้าใจ แต่จากความเชื่อ” พระเยซูตรัสตอบว่า “เพราะว่าพวกท่านมีความเชื่อน้อย เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่ง พวกท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า...