fbpx

guidelines

แนวทางสําหรับนักเขียน (Writer’s Guidelines )

1. อ่านหลักการความเชื่อของเรา: เนื้อหาทั้งหมดจะต้องสอดคล้องกับหลักการความเชื่อของ Mustard Seed

2. บทเกริ่นนําคือทุกอย่าง: เรามีแค่โอกาสเดียวที่จะดึงความสนใจของผู้อ่าน เพราะฉะนั้น บทนําที่สั้นและโดนใจคือกุญแจสําคัญ

3. เข้าถึงได้ง่าย: ให้เขียนเหมือนกําลังคุยกับเพื่อนๆ โดยใช้ประสบการณ์ส่วนตัว ตัวอย่างหรือภาพประกอบ และการอุปมาอุปไมย เพื่อให้บทความดึงดูดผู้อ่านและเข้าถึงได้ง่าย

4. หนุนใจและปลอบประโลม: ท่าที/ น้ำเสียงของผู้เขียน (โทน) กําหนดการตอบรับของผู้อ่าน ให้หลีกเลี่ยงการเขียนที่ฟังดูตัดสินหรือยินยอม แต่ให้เขียนอย่างอ่อนโยน หนุนน้ำใจ และจริงใจ

5. นึกถึงกลุ่มเป้าหมายอยู่เสมอ: คุณกําลังเขียนให้กับผู้อ่านอายุ 18-35 ปี ขอให้เขียนในแบบที่สดใหม่และสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย

6. ชัดเจนและสั้นกระชับ: อย่าใช้ภาษาเฉพาะกลุ่ม แต่ให้ใช้ภาษาที่ชัดเจน เรียบง่าย และเขียนบทความให้สั้นประมาณ 700-1000 คํา

7. นําหลักปฏิบัติและข้อพระคัมภีร์มาผสมผสาน: แบ่งปันว่าพระวจนะของพระเจ้านําคุณผ่านฤดูกาลปัจจุบันของชีวิตอย่างไร

8. นําเสนอความจริงดั้งเดิมในรูปแบบที่สดใหม่: เราทุกคนมองชีวิตแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นขอให้เสียงของคุณฉายออกมาผ่านงานที่ทําประเภทของการเขียนคําพยาน เรื่องราวการเดินทางในความเชื่อของคุณ บทความสะท้อน นําบทเรียนที่รวบรวมจากพระคัมภีร์มาใช้ในชีวิตประจําวัน บทความแบบรายการ จุดการเรียนรู้ที่สั้นได้ใจความ และโยงกับสาระสําคัญของคริสเตียน บทความตามหัวข้อ มุมมองแบบคริสเตียนที่เกี่ยวกับประเด็นและเทรนด์ที่วัยรุ่นสนใจ คําแนะนําดี ทิปส์ในการดําเนินชีวิตคริสเตียน หรือในการผ่านปัญหาและอุปสรรค

*เนื้อหาทั้งหมดที่ส่งจะต้องเป็นบทความต้นฉบับที่เขียนโดยผู้ส่งเรื่อง เราจะรับเนื้อหาที่ถูกเผยแพร่หรือส่งให้ที่อื่นแล้ว แต่จะต้อง ผ่านกระบวนการแก้ไขก่อนที่จะโพสต์

สิ่งที่ต้องคํานึง

1. Mustard Seed อาจเปลี่ยนแปลงแนวทางนี้ได้ทุกเวลา และจะลงฉบับที่แก้ไขในเว็ปไซต์

2. เนื้อหาทั้งหมดจะต้องผ่านกระบวนการแก้ไขก่อนที่จะโพสต์

3. คุณอาจถูกขอให้แก้ไขเนื้อหา เช่น ทําให้สั้นลง เพิ่มตัวอย่าง แก้ไขประเด็นหลัก หากจําเป็น

4. Mustard Seed อาจแก้ไขหัวข้อบทความและวันลงเนื้อหาของคุณ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ส่วนการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เกี่ยว กับเนื้อหาจะส่งให้คุณยินยอมก่อนที่จะโพสต์

5. Mustard Seed จะลงเนื้อหาของคุณต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต่อการปรับปรุงแก้ไข 

ตัวอย่างบทความ

1. การเป็นคริสเตียนทําลายชีวิตฉันอย่างไร [อ่าน]

2. 5 วิธี ลงลึกในความสัมพันธ์กับพระเจ้า [อ่าน]

3. วิธีที่ผมค้นพบกุญแจแห่งการได้ยินเสียงพระเจ้า [อ่าน]

4. เมื่อพระเจ้าใช้ความเจ็บปวดเรียกฉัน กลับบ้าน[อ่าน]

5. ผิดหวังเพราะหวังผิด [อ่าน]

6. เราพลาดจุดสําคัญของการแต่งงานไปหรือเปล่า? [อ่าน]

ตัวอย่าง Topic ในการเขียน

ความเชื่อ (Faith)
– การอ่านพระคัมภีร์ (Bible reading)
– การต่อสู้กับความบาป (Battling sin)
– การสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้า (Building a realationship with God)
– การเติบโตในความเชื่อ (Growing in the faith)
– การรู้จักพระคริสต์ (Knowing Christ)
– การอธิษฐาน (Prayer)

ความสัมพันธ์
– คริสตจักร (Church)
– การออกเดท (Dating)
– ครอบครัว (Family)
– เพื่อน (Friend)
– การแต่งงาน (Marriage)
– การเป็นโสด (Singleness)

การใช้ชีวิตทั่วไป (Everyday living)
– อัตลักษณ์/ ตัวตน (Identity)
– สุขภาพจิต (Mental Health)
– สุขภาพร่างกาย (Physical Health)
– ทรัพย์สิน/ การครอบครอง (Possession)
– อาชีพ (Vocation)

กระแสความนิยมของโลก (World)
– การปกป้องความเชื่อคริสเตียน (Apologetics)
– การประกาศ (Evangelism)
– เทศกาลของคริสเตียน (Christian occasions)
– วัฒนธรรม (Culture)
ประเด็นทางสังคม (Social issue)

 

MUSTARD SEED

Scripture quotations taken from The Holy Bible, Thai Standard Version 2011 ®

Privacy Policy

MUSTARD SEED is a part of
Our Daily Bread Ministries.

ABOUT US

We are a platform for Christian young people to ask questions about life and discover their true purpose. We are a community with different talents but the same desire to make sense of God’s life-changing word in our everyday lives.

® 2019 MUSTARD SEED . ALL RIGHTS RESERVED.

CONNECT WITH US

        

OUR OTHER LANGUAGES SITES
YMI (English)
WarungSaTeKaMu (Bahasa Indonesia)
雅⽶米 (Simplified Chinese)